گلی دشت: برای آدم‌هایی بزرگ؛ خواهرم بهاره هدایت و برادرانم بهمن احمدی امویی و حسین درخشان

شنبه 4 دسامبر 2010


این مطلب را گلی عزیز که در کمپین خانواده ه بزرگ زندانیان سیاسی خواهر بهمن است برای بهمن و بهاره و حسین نوشته و نخستین بار در وب سایت خانواده ام را آزاد کنید منتشر شد :

دو راهی را عالی رد کردی. سر بلند شدی، کوه شدی و در خور ستایش بهترین ها. ستایشی نه از آن گونه که بعد از مرگ نصیب آدمیان می شود. به نام آزادی و حق به بند کشیده شدی، شکنجه شدی و برق داس را با چشم‌های خودت دیدی که بر گردن یاس ها نشست.

زمان هم روی دوشت وزنه ای گذاشت تا سنگین‌تر از پیشت کند، باری تو را باکی نبوده است، باکی نیست...که چنین گردن فرازی ذاتی همچون تویی ست.

پس با نوای نی خو گرفتی و حنجره ایران شدی از پشت میله های زمخت استبداد. استبدادی که چنگ انداخته بر ریشه هایت که سخت عمیق در دل خاک پیچیده اند.

دو راهی را عالی رد کردی.باشد تا غبار خستگی ها را در زیباترین روزها، خوشرنگ ترین روزها از شانه های عزیزت پاک کنیم


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.